Mieszkanie chronione - toaleta.

Deweloperzy budują mieszkania chronione.

W każdej rodzinie jest osoba starsza, która wymaga pomocy. Nawet, gdy zapewnia wszystkich o swojej sprawności fizycznej i psychicznej potrzebuje jednak stałego nadzoru stanu zdrowia. Przydatne w takiej sytuacji mogą okazać się usługi, jakie świadczy nowa forma pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych – teleopieka. W konsekwencji jej działań senior może być spokojny o stan swojego zdrowia. Jego codzienne, samodzielne funkcjonowanie w domu a nawet poza nim jest cały czas nadzorowane zdalnie przez opiekunów,  działających w ramach pakietu usług teleopieka. Gdy czujniki, rozlokowane w mieszkaniu seniora lub noszone przez niego, zasygnalizują do centrali niebezpieczną lub kryzysową sytuację, osoba starsza i jej rodzina mogą być pewni, że operatorzy z teleopieki natychmiast zareagują i pospieszą z pomocą.

Wiele osób starszych i niepełnosprawnych,  dotkniętych ciężką sytuacją finansową może starać się o mieszkanie chronione. W mieszkaniach tego typu również można zainstalować usługę teleopieka, która zagwarantuje całodobowe wsparcie medyczne dla chorej lub niesprawnej osoby. Jednak należy pamiętać, że teleopieka nie zapewni pomocy we wszystkich czynnościach niezbędnych w normalnym, codziennym funkcjonowaniu i dlatego niezbędna jest usługa opiekuńcza lub usługa asystencka. Osobie starszej, niepełnosprawnej  lub chorej  korzystającej z lokum, jakim jest mieszkanie chronione może również świadczyć wsparcie wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego. Instytucje odpowiedzialne za powstawanie takich miejsc, jak mieszkanie chronione muszą pamiętać, jak ważna jest likwidacja barier architektonicznych w budynkach i na terenie, na którym się one znajdują.

Mieszkanie chronione – w myśl polskiego prawa, forma pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Proces ten odbywać się winien pod opieką odpowiednich specjalistów, np. pracownika socjalnego. […]